Saturday, July 13, 2019

Zapanjujući svet brojeva u Nemačkom jeziku, savladajte ih jednom zauvek

Jedna od lakših gramatičkih tema u nemačkom jeziku su definitivno brojevi. Das Numerale – broj ili u množini Die Numeralien ili die Zahlwörter – brojevi su u suštini stvari sa čim ćete se često susretati s obzirom kad dođete u neku zemlju nemačkog govornog područja. I pre nego što stignete do vašeg krajnjeg odredišta sigurno ćete se naći na nekom odmaralištu i ući u neku prodavnicu. Pogledaćete cene, kupiti nešto i Vaš prvi razgovor na nemačkom jeziku će verovatno biti sa osobom koja radi na kasi koja će vam reći koliko treba da platite. Npr. Vierzehn Euros zwanzig – 14 evra i 20 centi. Ja sledeće nedelje putujem u Bern u Švajcarsku, nemački kanton; gde ću imati priliku da malo razgovaram na nemačkom jeziku i mnogo se radujem tome. Čovek nekako ima veću volju za učenjem nemačkog jezika kad se nada ili zna da će da putuje u zemlju nemačkog govornog područja. Takođe na YouTube-u možete pronaći video-a koja snimaju ljudi koji već žive u Nemačkoj ili Austriji. Tako sam i ja nešto naučio o Hamburg-u zahvaljujući video-u koji su snimili jedna hrvatska porodica i njihov prijatelj. Mada postoji dosta i drugih video-a gde se ljudi zaista trude da Vam prikažu njihovo iskustvo i njihov život u inostranstvu gde dosta možete saznati korisnih informacija. Samo se malo zainteresujte i Vaša radoznalost će Vam dati veću volju za učenjem.


Die Numeralien - brojevi se često koriste u razgovoru ) 

Ukoliko možete da priuštite sebi da pohađate neki ubrzani kurs u nekoj boljoj školi stranih jezika to bi bilo odlično. Ako ne, nije loše ni samostalno učiti. Što se tiče brojeva u nemačkom jeziku, njih jednostavno trebate naučiti napamet. Postoji par trikova oko brojeva s obzirom da se brojevi u nemačkom jeziku čitaju delimično naopako za razliku od srpskog jezika posle 20. Pa to zvuči kao 21 - jedan i dvadeset, 22 - dva i dvadeset… 123 - sto, tri i dvadeset. Ali jednom kad uđete u štos, shvatićete da to uopšte nije komplikovano; o komplikacijama ćemo kasnije. Neki od Vas mogu pomisliti da su brojevi lako štivo i da tu nema potrebe da se nešto uči. Pokušajte onda da menjate brojeve prema padežima. Šta, nije više lako? Još jednu stvar koju Vam niko neće reći; naučite prvo brojati na nemačkom ali naučite da to radite brzo. Vežbajte danima. Tako ćete naučiti i da prepoznate i prevedete brzo kad čujete neku cenu da ne morate kriviti glavu na kasi da vidite koji piše broj.
Brojevi se u nemačkom jeziku dele na Die Kardinalzahlen ili die Grundzahlwörterosnovni brojevi i Die Ordinalzahlen ili Die Ordungszahlwörter - redni brojevi. Ali postoje i ostale vrste brojeva: brojevi za vrstu, brojevi za umnožavanje, brojni prilozi, razlomci i neodređeni brojevi. Pa da krenemo od osnovnih.

Osnovni brojevi


Osnovni brojevi u suštini izražavaju količinu nečega. Odgovaraju na pitanje wieviel? – koliko?

0.       null - nula
1.       eins – jedan
2.       zwei – dva
3.       drei – tri
4.       vier – četiri
5.       fünf – pet
6.       sechs – šest
7.       sieben – sedam
8.       acht – osam
9.       neun – devet
10.   zehn – deset
11.   elf – jedanaest
12.   zwölf – dvanaest
13.   dreizehn – trinaest
14.   vierzehn – četrnaest
15.   fünfzehn – petnaest
16.   sechzehn – šesnaest
17.   siebzehn – sedamnaest
18.   achtzehn – osamnaest
19.   neunzehn – devetnaest
20.   zwanzig – dvadeset
21.   einundzwanzig – dvadeset jedan
22.   zweiundzwanzig – dvadeset dva
23.   dreiundzwanzig – dvadeset tri
30. dreißig – trideset
40. vierzigčetrdeset
50. fünfzig – pedeset
60. sechzig – šesdeset
70. siebzig – sedamdeset
80. achtzig – osamdeset
90. neunzig – devedeset
100. (ein)hundert – sto
101. (ein)hunderteins – sto jedan
121. (ein)hunderteinundzwanzig - sto dvadeset jedan
1000. (ein)tausend – hiljada
2000. zweitausend – dve hiljade
1 000 000. eine Million – milion
2 000 000. zwei Millione – dva miliona
1 000 000 000. eine Milliarde - milijarda

Ukoliko obratite pažnju možete i sami primetiti da su brojevi od nule do dvanaest proste reči dok su brojevi od trinaest do devetnaest složenice, dok broj dvadeset ali sve ostale desetice su izvedenice. Međutim, das Hundert i das Tausend se mogu upotrebljavati kao imenice i menjaju se po jakoj deklinaciji, dok die Million, die Milliarde, die Billion su uvek imenice, menjaju se prema slaboj deklinaciji i uvek se pišu velikim slovom. Npr.

5 843 523 755 – fünf Milliarden achthundertdreiundvierzig Millionen fünfhundertdreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfundfünfzig

Ako neki broj stoji sam bez imenice; onda se on menja kao pridev po jakoj deklinaciji ili kao neodređen član.
 • N.      einer – jedan, eine – jedna, einers – jedno
 • G.    eines – jednoga, einer – jedne, eines – jednoga
 • D.   einem – jednom, einer – jednoj, einem – jednom
 • A.    einen – jednog, eine – jednu, ein – jedno
Ali ako broj ispred ima član, onda se menjaju kao pridevi po slaboj deklinaciji.
 • N.      der eine – jedan, die eine – jedna, das eine – jedno
 • G.   des einen – jednoga, der einen – jedne, des einen – jednoga
 • D.   dem einen – jednom, der einen – jednoj, dem einen – jednom
 • A.   den einen – jednog, die eine – jednu, das eine – jedno

Promena brojeva zwei i drei je ista. Obratite pažnju da su brojevi dva i tri ista za sva tri roda jer im je množina ista dok ostali brojevi se ne menaju.
 • N.    zwei – dva, drei – tri
 • G.  zweier – dvaju, dreier – triju
 • D.  zweien – dvama, dreien – trima
 • A.  zwei – dva, drei – tri
nemačkom jeziku takođe postoji pridev beideoba koji označava dva lica ili dve stvari koje idu zajedno. Ako je bez člana, menjaju se po jakoj promeni dok ako imaju član onda po slaboj.
 • N.      beide Kinder – oba deteta
 • G.   beider Kinder – obe dece
 • D.   beiden Kindern – obadvome detetu
 • A.   beide Kinder – obadva deteta
 • N.      die beiden Kinder – oba deteta
 • G.   der beiden Kinder – obe dece
 • D.   den beiden Kindern – obadvome detetu
 • A.   die beiden Kinder – obadva deteta 

I još jednu stvar vezano za osnovne brojeve da ne zaboravimo; kad se ispred osnovnog broja stavi predlog je onda označava ređanje. Npr.

je fünf -  po petero, jedno za drugim

Brojevi koji označavaju godinu u nemačkom jeziku su osnovni brojevi, pa prema tome stoje bez tačke kad se pišu brojevima. Npr.

Frankfurt, den 8.4.1975 – Frankfurt, den achten vierten neunzehnhundertfünfundsiebzig

Redni brojevi

Redni brojevi su brojevi koji označavaju određeno mesto u redu; prvi, drugi, treći itd. Dobijaju se pitanjem der, die, das wievielte? Redne brojeve gradimo jednostavno od osnovnih brojeva dodavanjem nastavaka. I to nastavke t ili te brojevima od 2 do 19 ili nastavke st ili ste brojevima od 20 pa nadalje. Prvi, treći, sedmi i osmi su izuzeci. Kod složenih brojeva samo poslednji član je redni broj. Obratite pažnju da kod rednih brojeva gotovo uvek stoji određen član ili neka zamenica. Pogledajte kako izgledaju redni brojevi.


1.       der, die, das, erste – prvi
2.       der, die, das, zweite – drugi
3.       der, die, das, dritte – treći
4.       der, die, das, vierte – četvrti
5.       der, die, das, fünfte – peti
6.       der, die, das, sechste – šesti
7.       der, die, das, siebte (siebente) – sedmi
8.       der, die, das, achte – osmi
9.       der, die, das, neunte – deveti
10.   der, die, das, zehnte – deseti
11.   der, die, das, elfte – jedanaesti
12.   der, die, das, zwölfte – dvanaesti
13.   der, die, das, dreizehnte – trinaesti
14.   der, die, das, vierzehnte – četrnaesti
15.   der, die, das, fünfzehnte – petnaesti
16.   der, die, das, sechzehnte – šesnaesti
17.   der, die, das, siebzehnte – sedamnaesti
18.   der, die, das, achtzehnte – osamnaesti
19.   der, die, das, neunzehnte – devetnaesti
20.   der, die, das, zwanzigste – dvadeseti
21.   der, die, das, einundzwanzigste – dvadeset prvi
22.   der, die, das, zweiundzwanzigste – dvadeset drugi
23.   der, die, das, dreiundzwanzigste – dvadeset treći
30. der, die, das, dreißigste – trideseti
40. der, die, das, vierzigstečetrdeseti
50. der, die, das, fünfzigste – pedeseti
60. der, die, das, sechzigste – šesdeseti
70. der, die, das, siebzigste – sedamdeseti
80. der, die, das, achtzigste – osamdeseti
90. der, die, das, neunzigste – devedeseti
100. der, die, das, hundertste – stoti
101. der, die, das, hunderterste – sto prvi
121. der, die, das, hunderteinundzwanzigste – sto dvadeset prvi
1000. der, die, das, tausendste – hiljaditi
2000. der, die, das, zweitausendste – dve hiljaditi
1 000 000. der, die, das, Million(s)te – milioniti
2 000 000. der, die, das, zwei Million(s)te – dva milioniti
1 000 000 000. der, die, das, Milliard(s)te - milijarditi

Redni brojevi se inače menjaju kao pridevi. Prema jakoj pridevskoj deklinaciji se dekliniraju redni brojevi koji nemaju određen član. Npr.
 • N. erster – prvi, erste – prva, erstes – prvo, erste – prvi
 • G. ersten – prvog, erster – prve, ersten – prvog, erster – prvih
 • D. erstem – prvom, erster – prvoj, erstem – prvom, ersten – prvima
 • G. ersten – prvoga, erste – prvu, erstes – prvo, erste – prve 

Međutim, ako imaju određeni član ili zamenicu onda se dekliniraju prema slaboj pridevskoj deklinaciji. Npr.
 • N. der erster – prvi, die erste – prva, das erste – prvo, die ersten – prvi
 • G. des ersten – prvog, dem ersten – prve, des ersten – prvog, dem ersten – prvih
 • D. dem ersten – prvom, der ersten – prvoj, dem ersten – prvom, den ersten – prvima
 • G. den ersten – prvoga, die erste – prvu, das erste – prvo, die ersten – prve 

Kao što smo već naveli, kod datuma se dan izražava rednim brojem, meseci rednim brojem ili nazivom dok se godine označavaju osnovnim brojem. Npr.

Welcher Tag ist heute? -  Koji je danas dan?
Heute ist Freitag, der zwölfte Juli 2019. – Danas je petak, 12 juli 2019.

Redni brojevi se koriste i za obeležavanje određene grupe. Ali sa predlogom zu gube nastavak e.

Wir sitzen zu zweit. – Sedimo po dvoje.
Wir sitzen zu zweiten. – Sedimo po dvoje.

Redni brojevi se koriste i za imena vladara. U tom slučaju se pišu velikim slovom ili rimskim brojem.

Fridrich V, Fridrich der V. – Friedrich der Fünfte, Fridrich der Fünften, Friedrich des Fünften, Friedrich dem Fünften  

Brojevi za vrstu

Die Gattungszahlen - brojevi za vrstu su brojevi koji označavaju broj vrste ako to ima nekog smisla. Oni odgovaraju na pitanje wievielerlei? – od koliko vrsta? Oni se upotrebljavaju kao pridevi ali za razliku od prideva oni se ne dekliniraju, već ostaju isti za sve rodove i padeže. Ovi brojevi se jednostavno prave tako što osnovnom broju dodate nastavak erlei. Npr.

1.       einerlei – isti ili iste vrste
2.       zweierlei – od dve vrste
3.       dreierlei – od tri vrste
4.       viererlei – od četiri vrste
5.       fünferlei – od pet vrsta

Der Regenbogen strahlt in siebenerlei Farben. – Duga zrači sa sedam vrsta boja.

Brojevi za umnožavanje

Die Vervielfältigungszahlen ili die Multiplikativa brojevi za umnožavanje ili množenje označavaju izvestan broj stvari, iste vrste. Oni odgovaraju na pitanje wievielfach? – od koliko struka? Oni se dekliniraju i menjaju kao pridevi, međutim ako se koriste kao prilozi, tada ostaju nepromenjeni. Takođe se prave od osnovnih brojeva tako što im se doda nastavak fach ili fältig.

1.       einfach, einfältig – jednostruk
2.       zweifach, zweifältig – dvostruk – dopplet – dvostruk, udvojen
3.       dreifach, dreifältig – trostruk
4.       vierfach, vierfältig – četverostuk
5.       fünffach, fünffältig – petorostruk

Mein Freund ist ein dreifacher Schachmeister. – Moja prijateljica je trostruka prvakinja u šahu.

Brojni prilozi

Die Zahladverbien ili die Zahlumstandswörter brojni prilozi se jednostavno prave tako što rednim brojevima dodajete nastavak ens. Dobra stvar je i to što se brojni prilozi ne menjaju već ostaju isti u ulozi priloga.  

1.       der, die, das, erstens – prvo
2.       der, die, das, zweitens – drugo
3.       der, die, das, drittens – treće
4.       der, die, das, viertens – četvrto
5.       der, die, das, fünftens – peto

Razlomci

Die Bruchzahlen ili die Partitive ili die Bruchzahlwörter razlomci su deo celine. Razlomci se prave tako što rednim brojevima posle broja prvo brišete nastavak te pa zatim dodajete nastavak tel. Ili jednostavno dodajte slovo l. Ovi brojevi se inače pišu ciframa ali se čitaju i menjaju po deklinaciji kao imenice. Zato kad se pišu slovima, onda se pišu velikim slovima, osim kad se pišu u funkciji prideva kad stoje uz ceo broj. Ako označavaju meru ili mnoštvo tada razlomci se takođe pišu malim slovom ali se ne dekliniraju. Npr.

In einer zehntel Sekunde. – Za desetinu sekunde.

½ - Die Hälfte, das halbe, halb – polovina

Sie hat einen halben Liter Saft gekauft. – Kupila je pola litra soka.

1/3 - ein Drittel – trećina
¼ - ein Viertel – četvrtina
1/5 – ein Fünftel – petina

Sie hat eine viertel Stunde am Bahnhof auf dich gewartet.Čekala te je na stanici četvrt sata.

Neodređeni brojevi

Die Indefinitzahlen ili die unbestimmten Zahlwörterneodređeni brojevi označavaju nepoznatu količinu nečega. U neodređene brojeve spadaju: 
 • alle – svi
 • ein bißchen – malo
 • ein paar – nekoliko
 • einer, eine, eines – jedan, jedna, jedno
 • einige – jedni, neki
 • etliche – pojedini
 • etwas – nešto
 • ganc – ceo
 • genug – dosta
 • halb – pola
 • jeder, jeglicher – svaki
 • keiner, keine, keines, keine ili kein, keine – nijedan, nijedna, nijedno, nijedni
 • lauter – sami, sve sami
 • manche – neki, više njih
 • manchmal - ponekad
 • mehrere – razni, više njih
 • nichts – nimalo, ništa
 • sämtliche – svi
 • viele – mnogo
 • wenige – malo njih


Aller Anfang ist schwer. – Svaki početak je težak.

Ein i kein se dekliniraju kao neodređeni član stime da se kein u množini menja kao određen član. Ostali neodređeni brojevi se dekliniraju kao određen član osim naravno izuzetaka poput etwas, genug, mehr i nichts nikada ne menjaju. Obratite pažnju da se iza etwas i nichts pridev uvek piše velikim slovom.

Es gibt etwas Neues. – Ima nešto novo.
      2 comments: