Saturday, June 29, 2019

Tajne zamenica u Nemačkom jeziku, kako ih pravilno koristiti

Ljudi, ne možete pisati nemački u Microsoft Word-u tako što ćete koristiti Insert – Symbol za svako nemačko slovo koje nemate u srpskoj abecedi. Ukoliko koristite Windows10 kliknite na Desktop-u ta tri slova ENG ili SRP u zavisnosti šta vam je postavljeno po defaultu na desnom doljnem uglu ekrana. Kliknite na Language preferences, zatim na + Add language i dodajte Deutch (Deutschland). Kad pišete nemački koristite DEU. Isto tako instalirajte nemački rečnik i gramatiku u Microsoft Word-u. Ako ne znate kako, potražite na Google. „Ja znam samo…" ne može vam biti više izgovor za vašu lenjost. Pa sad kad se malo potrudite onda ćete videti da će vam provera pravopisa i gramatike u Microsoft Word-u itekako olakšati pisanje nemačkog jezika. A sad da pređemo na temu. Da li se sećate promene određeni i neodređeni članova prema padežima, deklinaciju imenica ili deklinaciju prideva. Ne, pa super; zato imate moj blog da se uvek podsetite. Sto puta se vraćajte, čitajte i analizirajte i počnite da se igrate, budite kreativni, pravite sebi kartice i primenjujte sebi neke svoje trikove za koje smatrate da će vam biti od pomoći.


(Lične i relativne zamenice u nemačkom jeziku)

Sad da pređemo na temu. Die Pronomen – zamenice su reči koje zamenjuju imenice. To je sva filozofija koju treba da znate o zamenicama. Ali praktično, zamenice se dele na 7 vrsta. I sve ih treba naučiti i znati napamet. Ako je nemačka gramatika neka vrsta slagalica koju učite da pravilno slažete uz neke stalne izuzetke, onda zamenice pokušajte shvatiti više kao ukrštene reči koje se jednostavno moraju znati. Znači; zamenice se dele na:

1.       Die Personalpronomen – lične zamenice
2.       Die Reflexivpronomen – povratne zamenice
3.       Die Possessivpronomen – prisvojne zamenice
4.       Die Demonstrativpronomen – pokazne zamenice
5.       Die Relativpronomen – odnosne ili relativne zamenice
6.       Dir Interrogativpronomen – upitne zamenice
7.       Die Indefinitpronomen – neodređene zamenice

Pa krenimo redom.

Lične zamenice


Gde god da učite nemački jezik, na prvom času se uče lične zamenice i one se koriste često i stalno. Zato se lako uče:

Der Singluar - Jednina

1.       ichja
2.       du – ti
3.       er/sie/es – on, ona, ono

Der Plural – Množina

1.       wir – mi
2.       ihr – vi
3.       sie/Sie – oni, Vi (persiranje)

Obratite pažnju da za razliku od persiranja na engleskom jeziku ili našem takođe koje se nalazi na 2 mestu množine, u nemačkom jeziku persiranje Sie – Vi se nalazi na 3 mestu množine i menja se isto kao sie – oni. Sad se možete pitati kako da razlikujete Sie – Vi od sie – oni ili sie – ona kada počinjete neku rečenicu:
 • Sie ist Deutsche. – Ona je nemica.
 • Sie sind Deutschen. – Oni su nemci.
 • Sie sind Deutsche. – Vi ste nemica.

To razlikujete prema glagolu iza lične zamenice ili prema smislu rečenice. Što se tiče lični zamenica ovo je bio lakši deo. Teži deo nastaje kada trebate menjati lične zamenice prema padežima.
 • N. – ich – ja – G. – meiner – moj – D. – mir – meni – A. – mich – mene
 • N. – du – ti – G. – deiner – tvoj – D. – dir – tebi – A. – dich – tebe
 • N. – er – on – G. – seiner – njegov – D. – ihm – njemu – A – ihn – njega
 • N. – sie – ona – G. – ihrer – njen – D. – ihr – njoj – A. – sie – nju
 • N. – es – ono – G. – seiner – onog – D. – ihm – onom – A. – es – onoga
 • N. – wir – mi – G. – unser – naš – D. – uns – nama – A. – uns – nas
 • N. – ihr – vi – G. – euer – vaš – D. – euch – vama – A. – euch – vas
 • N. – sie – oni – G. – ihrer – njihov – D. – ihnen – A. – sie – njih
 • N. – Sie – Vi – G. – Ihrer – vaš – D. – Ihnen – A. – Sie – Vas

Povratne zamenice

Die Reflexivpronomen – povratne zamenice što bi se na našem jeziku prevelo se ili sebe za svako lice postoji u nemačkom jeziku samo u 3 licu jednine i množine u dativu i akuzativu. I za taj oblik se koristi reč sich. Ostali koriste odgovarajući oblik dativa i akuzativa.

Der Dativ – Dativ

1.       ich kaufe mir ein Buch – ja kupujem sebi knjigu
2.       du kaufst dir ein Buch – ti kupuješ sebi knjigu
3.       er kauft sich ein Buch – on kupuje sebi knjigu
sie kauft sich ein Buch – ona kupuje sebi knjigu
es kauft sich ein Buch – ono kupuje sebi knjigu

1.       wir kaufen uns ein Buch – mi kupujemo sebi knjigu
2.       ihr kauft euch ein Buch – vi kupujete sebi knjigu
3.       sie kaufen sich ein Buch – oni kupuju sebi knjigu
Sie kaufen sich ein Buch – Vi kupujete sebi knjigu

Der Akkusativ – Akuzativ

1.       ich wasche mich – ja se perem 
2.       du wäschst dich – ti se pereš 
3.       er wäscht sich – on se pere 
 sie wäscht sich – ona se pere 
 es wäscht sich – ono se pere 

1.       wir waschen uns – mi se peremo 
2.       ihr wascht euch – vi se perete 
3.       sie waschen sich – oni se peru
 Sie waschen sich – Vi se perete 

Prisvojne zamenice

Die Possessivpronomen – prisvojne zamenice kad stoje ispred imenice dekliniraju se u jednini kao neodređeni a u množini kao određeni član. Ako uz imenicu stoji prisvojna zamenica tada se član ne upotrebljava. Kad prisvojna zamenica stoji bez imenice onda prisvojna zamenica ima pridevsku mešovitu ili slabu promenu kroz padeže u zavisnosti od toga da li su bez člana ili bez njega.
 • N. mein – moj, meine – moja, mein – moje, meine – moji
 • G. meines – moj, meiner – moja, meines – mog, meiner – moji
 • D. meinem – mog, meiner – moje, meinem – mom, meinen – mojih
 • A. meinen – mog, meine – moju, meine – mog, meine – moje

Na isti način se menjaju i druge prisvojne zamenice:
 • ich  mein – moj, meine  – moja, mein – moje, meine – moji
 • du  dein – tvoj, deine  – tvoja, dein – tvoje, deine – tvoji
 • er  sein – njegov, seine  – njegova, sein – njegovo, seine – njegovi
 • sie  ihr – njen, ihre  – njena, ihr – njeno, ihre – njeni
 • es  sein – njegov, seine  – njegova, sein – njegovo, seine – njegovi
 • wir – unser – naš, unsere  – naša, unser – naše, unsere – naši
 • ihr   euer – vaš, euere  – vaša, euer – vaše, euere – vaši
 • sie   ihr – njihov, ihre  – njihova, ihr – njihov, ihre – njihovi
 • Sie  Ihr – Vaš, Ihre  – Vaša, Ihr – Vaše, Ihre – Vaši

Prisvojna zamenica se može upotrebiti kao imenica.
 • Grüß die Deinen! – Pozdravi svoje kod kuće.

Ponekad oblik prisvojne zamenice se sreće produžen sa ig.
 • Grüße die Deinigen! – Pozdravi svoje kod kuće.

Prisvojne zamenice se u rodu, broju i padežu slaže sa imenicom pred kojom stoji:
 • Das Kind liebt seinen Vater, seine Mutter und sein Brüderchen. – Dete voli svoga oca, svoju majku i svoga malog brata.

Pokazne zamenice

Die Demonstrativpronomen – pokazne zamenice se menjaju isto kao određeni članovi kad su vezani uz imenicu. Međutim kod samostalne upotrebe ova zamenica u genitivu jednine ima oblik dessen u muškom i srednjem rodu i oblik deren u ženskom rodu. Oblik množine u genitivu i dativu se razlikuje deren/derer/denen
 • N. der – taj, die – ta, das – to, die – ti
 • G. dessen – tog, deren – te, dessen – tog, deren/derer – tih
 • D. dem – tom, der – toj, dem – tom, denen – tim
 • A. den – tog, die – tu, das – to, die – te
Inače pokazne zamenice su:
 • der, die, das, die – taj, ta, to, ti
 • dieser, diese, dieses, diese – ovaj, ova, ovo, ovi
 • jener, jene, jenes, jene – onaj, ona, ono, oni
 • solcher, solche, solches, solche – takav, takva, takvo, takvi
 • derjenige, diejenige, dasjenige, diejenige – onaj, ona, ono, oni
 • derselbe, dieselbe, dasselbeisti, ista, isto, isti
 • selbst, selbersam

Zamenica solcher – takav se menja kao pridev:

N. solcher – takav, solche – takva, solches – takvo, solche – takvi
G. solchen – takvog, solcher – takve, solchen – takvog, solcher – takvih
D. solchem – takvom, solcher – takvoj, solchem – takvom, solchen – takvim
A. solchen – takvog, solche – takvu, solches – takvog, solche – takve

N. ein solcher jedan takav, eine solche – jedna takva, ein solches – jedno takvo, solche – takvi
G. eines solchen – jednog takvog, einer solchen – jedne takve, eines solchen – jednog takvog, solcher – takvih
D. einem solchen – jednom takvom, einer solchen – jednoj takvoj, einem solchen – jednom takvom, solchen – takvim
A. einen solchen – jednog takvog, eine solche – jednu takvu, ein solches – jednog takvog, solche – takve

Zamenica derjinge – onaj i derselbe – isti se menjaju kao pridev sa određenim članom. Zamenice derjenige se sve manje upotrebljavaju jer se menjaju jednostavnim zamenicana der, die, das.
 • N. derselbe – isti, dieselbe – ista, dasselbe – isto, dieselben – isti
 • G. desselben – istog, derselben – iste, desselben – istog, derselben – istih
 • D. demselben – istom, derselben – istoj, demselben – istom, denselben – istim
 • A. denselben – istog, dieselben – istu, dasselben – isto, dieselben – iste

Zamenica selbst - sam i selber - lično se ne dekliniraju.

Upitne zamenice

Die Interrogativpronomen – upitne zamenice su:
 • wer? – ko?, was? – šta?
 • welcher, welche, welches – koji, koja, koje
 • was für ein?, was für eine? Was für ein? – kakav?, kakva?, kakvo?

Deklinacija zamenica wer – ko i was – šta. Obratite pažnju da ove zamenice imaju samo jedninu.
 • N. wer? – ko?,  was? – šta?
 • G. wessen? – čiji?, wessen? – čije?
 • D. wem? – kome?  -
 • A. wen? koga? – was? – čega?
Was für ein  – kakav u jednini menja samo neodređeni član.
 • N. was für ein – kakav, was für eine – kakva, was für ein – kakvo, was für – kakvi
 • G. was für eines – kakvog, was für einer – kakve, was für eines – kakvog, was für – kakvih
 • D. was für einem – kakvom, was für einer – kakvoj, was für einem – kakvom, was für – kakvim
 • A. was für einen – kakvog, was für eine – kakvu, was für ein – kakvo, was für – kakve


Zamenica welcher – koji se jednostavno deklirira kao i određeni član.
 • N. welcher – koji, welche – koja, welches – koje, welche – koje
 • G. welches – kojeg, welcher – koje, welches – kojeg, welcher – kojih
 • D. welchem – kojem, welcher – kojoj, welchem – kom, welchen – kojima
 • A. welchen – kog, welche – koju, welches – koje, welche – koje 

Relativne zamenice

Die Relativpronomen – relativne zamenice ne grade posebnu grupu reči i vezane su za relativne rečenice. Kao relativne zamenice služe:
 • der, die, das – koji, koja, koje
 • welcher, welche, welches – koji, koja, koje
 • wer, was – ko, šta


Der, die, das se menja isto kao i pokazne zamenice, za wer i was pogledajte upitne zamenice dok welcher – koji se deklarira ovako:
 • N. welcher – koji, welche – koja, welches – koje, welche – koje
 • G. dessen – kojeg, deren – koje, dessen – kojeg, deren – kojih
 • D. welchem – kojem, welcher – kojoj, welchem – kom, welchen/deren – kojima
 • A. welchen – kog, welche – koju, welches – koje, welche – koje 

Neodređene zamenice

Die Indefinitpronomen – neodređene zamenice se odnose na lica ili stvari čije osobine, poreklo ili broj nisu bliže poznati i određeni. To su:
 • jemand – neko, kogod, ko
 • niemand – niko
 • jedermann – svako
 • irgendwer – neko
 • irgend etwas – nešto
 • irgendein – neko
 • ein gewisser – neki, izvesni
 • aller, alle, alles – sav, sva, sve
 • ein, eine, ein – neki, neka, neko
 • kein, keine, kein – nijedan, nijedna, nijedno
 • jeder, jede, jedes – svaki, svaka, svako
 • mancher, manche, manches – neki, neka, neko
 • ander – drugi
 • alle – sve
 • einige – neki, pojedini
 • etwas – nešto
 • man – neko
 • nichts – ništa
 • es – prevod zavisi od funkcije u rečenici

Zamenice jemand, niemand i jedermann imaju samo oblike muškog roda u jednini.
 • N. jemand – neko
 • G. jemandes – nekog
 • D. jemandem – nekom
 • A. jemanden – nekog

Zamenica jeder - svaki i machner - neki dekliniraju se kao određeni član, stime da zamenica jeder ima za množinu oblik alle - sve.
 • N. jeder – svaki, jede – svaka, jedes – svako, alle – svi
 • G. jedes – svakog, jeder – svake, jedes – svakog, aller – svih
 • D. jedem – svakom, jeder – svakoj, jedem – svakom, allen – svima
 • A. jeden – svakog, jede – svaku, jedes – svako, alle – sve

Zamenice alle - sve i einige - neki se dekliniraju kao određen član u množini.
 • N. – einige – neki
 • G. – einiger – nekih
 • D. – einigen – nekim
 • A. – einige – neke

Zamenica man – neko u genitivu, dativu i akuzativu jednine koriste oblike zamenice ein – neki.
 • N. man – neki
 • G. eines – nekog
 • D. einem – nekom
 • A. einen – nekog 

Zamenice etwas – nešto i nichts – ništa se ne dekliniraju.  


16 comments:

 1. Fantastični ste svaka Vam čast. Nikada bolje,lepše i jednostavnije predavanje nisam videla. Pravi naš dr. Šmaus. Bolji ste i od njega.

  ReplyDelete
 2. Svaka cast..
  Vielen Dank für die guten Tipps

  ReplyDelete
 3. Hvala Vam, odlicno objasnjeno, sada su neke stvari kristalno jasne

  ReplyDelete
 4. Učim već 6meseci sa profesorom on line ovde u Nemačkoj. On je nemac i zna naš jezik odličan je profesor ali bolje od vas neume da napiše. Inače sam promenio 3 naše profesorke sa grupnih predavanja to je bilo samo bacanje para. Vi ste me oduševili ! Samo napred

  ReplyDelete
 5. Divno objašnjeno👍

  ReplyDelete
 6. Svaka vam cast na ovome i HVALA MNOGO! Pozdrav

  ReplyDelete
 7. Odlično.Hvala!

  ReplyDelete
 8. Odlicno, hvala !

  ReplyDelete