Sunday, June 17, 2018

Otkrijte svet imenica u Nemačkom jeziku, proširite svoje vidike

Kad sam ja nekada davno išao u školu mi smo učili da su imenice reči koje označavaju bića, predmete i pojave. Danas ako pogledate wikipedia-u, naći ćete novu definiciju za imenice koja glasi; Imenice su otvorena klasa punoznačnih reči koje tipično vrše rečenične funkcije subjekta, pravog i nepravog objekta i predikativa, a takođe mogu vršiti i funkcije atributa, atributiva i priloški dopuna i odredbi. Ali to nije sve; prema semantičkim klasifikacijama imenice se dele na vlastite i zajedničke, zajedničke se dele na zbirne i gradivne. Semantičke imenice mogu biti i apstraktne imenice i čak glagolske. Prema klasifikacionim kategorijama imenice imaju rod i deklinacionu vrstu dok prema gramatičkoj kategoriji imaju broj i padež. Pa mislim verovatno nemate pojma ni šta je pisac hteo da kaže, pa sad zamislite šta sve ovi stranci moraju da uče kad uče gramatiku srpskog jezika. Zato ni mi nemamo pravo da kukamo nad gramatikom nemačkog jezika. U nemačkom jeziku imenice imaju nekoliko; pre bih rekao interesantnih nego teških pravila. Jedno je sigurno, u svakom jeziku najviše reči čine imenice. Zato se one uče celi život i svaki dan možete naleteti na neku imenicu i u srpskom jeziku a da za nju nikad niste čuli. Tako da ne morate odmah da naučite sve napamet, već to postižete vremenom i ponavljanjem kroz komunikaciju, čitanjem i pisanjem na nemačkom jeziku


( Deutschland - Nemačka )

nemačkom jeziku svaka imenica – das Nomen, das Substantiv; ima svoj padež – der Fall ili der Kasus, rod – das Genus ili das Geschlecht i broj – der Numerus ili die Zahl. U nemačkom jeziku se imenice pišu velikim početnim slovom. U nemačkom jeziku postoje 4 padeža i promena imenice prema padežima vam je ista kao promena članova prema padežima, stime što imenica dobija i nastavak. Rod imenice vam govori da imenica može biti muškog, ženskog i srednjeg roda dok vam broj označava da li je imenica u jednini ili množini. Ali kojeg je roda u nemačkom jeziku imenica, to se najbolje vidi prema njenom članu. Sad pogledajte promenu imenica, tačnije određenog člana prema padežima ovde, jer je to u suštini isto. Ali smatrajte to da je samo uvod u promene imenica. O promenama imenica ću posvetiti celi sledeći post. Za početak, vi kad učite imenice treba da učite svaku imenicu zajedno sa svim promenama kroz padeže, da uvek znate kojeg je roda imenica i da poznajete i jedninu i množinu svake imenice. Ja znam da to zvuči komplikovano ali u praksi je to jednostavno. Na primer kad pišete u vaš notes rečnik neku imenicu; pišite je skraćeno; radite to ovako:

r Mann“ er muškarac

Ova skraćena verzija pisanja imenice znači:

r – der
“ – znači da u množini samoglasnik postaje umlaut
er – imenica u množini ima nastavak er

To vam je isto kao da ste napisali:

der Mannmuškarac, die Männer muškarci

Ali isto tako treba napamet da znate i deklinaciju za vašu skraćenicu. Die Deklination – deklinacija je promena imenica, prideva, zamenica i brojeva u rodu, broju i padežu.

Jednina:
 • Nominativ der Mann 
 • Genitiv – des Mannes 
 • Dativ – dem Mann 
 • Akkusativ – den Mann 
Množina:
 • Nominativ – die Männer 
 • Genitiv – der Männer 
 • Dativ – den Männern 
 • Akkusativ – die Männer
Samo ako na ovaj način poznajete neku imenicu, teško će te je zaboraviti. Takođe da bi ste lakše pamtili imenice, neophodno je da koristite različite boje za rod imenica. Tako ćemo i na ovom blogu, uvek imenice muškog roda pisati plavim slovima, ženski rod crvenim, srednji rod zelenim i imenicu u množini braon slovima. Da bi ste još pojednostavili i učvrstili vaše učenje nemačkom jezika, savetujem vam da nađete kartona i da kupite sebi flomastere. I za početak da pravite sebi kartice imenica, na kojima će te ispisati samo skraćeni oblik određene imenice. Da tako odmah na početku i kroz kreativnost, igru i vežbanje pamtite imenice na nemačkom jeziku. Čak ako i ne znate nemački jezik, ništa vas ne sputava da znate sve stvari po kući na nemačkom jeziku. I još jedna najbitnija stvar po pitanju imenica jeste uvek i u svako doba znati kog je roda imenica. Postoje neka pravila po kojima možete pretpostaviti kojeg je roda neka imenica, ali s obzirom da postoji dosta izuzetaka zato kažem pretpostaviti. Takođe trebate znati da ono što je u srpskom jeziku nešto nekog roda to ne mora da znači da je i na nemačkom jeziku isto. Kod svake imenice je bitno utvrditi da li je imenica složenica tj. sastoji se od dve ili više reči i na koja slova se imenica završava. U nemačkom jeziku je izuzetno bitno kako se neka reč završava jer na osnovu toga možete dosta toga znati o svakoj reči.

Rod kod imenica


Das Geschlecht der Substantive – rod kod imenica može biti das Maskulinum ili das männliche Geschlecht – muški rod; das Femminium ili das weibliche Geschlecht – ženski rod i das Neutrum ili das sächliche Geschlecht – srednji rod. Obratite pažnju da se ova podela vidi i u rečnicima nemačkog jezika gde se ispred imenice stavljaju slova m, f, n češće nego der, die, das. Ali pre nego što pređemo na rod imenica pogledajte sledeću podelu imenica:


( Jedno od udruženja ljudi koji govore nemački )

nemačkom jeziku imenice mogu da se dele na stvarne i misaone. Stvarne imenice se opet dele na:
 • Osobne imenice - koje pokazuju imena lica, gradova, zemalja, reka, planina itd.  
Manuel, Belgrad, Serbien, die Donau, die Alpen 
 • Zajedničke imenice

 Der Baum – drvo, das Lied – pesma …
 • Zbirne imenice

 Die Heer – vojska, das Gebirge – planina
 • Gradivne imenice 

Das Wasser – voda, das Obst – voće

Dok misaone imenice se često zovu i apstraktne imenice; i one su:

Die Freude – radost, die Seele – duša …

Imenice muškog roda

Das Maskulinium ili das männliche Geschlecht – imenice muškog roda su:
 • Imenice koje označavaju muško biće:
Der Mann – muškarac, suprug, der Arbeiter – radnik
 • Imena delovi dana, dana, meseci i godišnjih doba:

Der Vormittag – jutro, Der Montag – ponedeljak, der September - septembar, der Herbst - jesen

Izuzetak:

Die Nacht - noć, die Woche - sedmica, das Jahr - godina
 • Strane sveta:

Der Süden - jug, der Norden – sever
 • Vetrovi i oborine:

Der Taifun – tajfun, der Regen – kiša

Izuzetak:

Die Bora
 • Minerali, stene i ruda:

Der Kalk – kreč, der Granit – granit, der Marmor - mermer

Izuzetak:

Die Kreide - kreda
 • Nazivi novca: 

Der Dollar – dolar, der Euro – evro, der Dinar – dinar
 • Nazivi alkoholnih pića:

Der Wine – vino, der Wodka – votka, der Schnaps – rakija

Izuzetak:

Das Bier – pivo
 • Nazivi automobila i vozova:

Der Volkswagen – volksvagen, der BMW, der Skoda – škoda, der Intercity – međugradski
 • Imenice izvedene od glagola bez nastavaka:

Der Besuch – poseta, der Kauf – kupovina, der Anfang – početak

Izuzetak:

Die Antwort – odgovor, die Arbeit – rad
 • Većina imenica sa sufiksima -el, -en, -er:

Der Apfel – jabuka, der Kuchen – torta, der Koffer – kofer

Izuzetak:

Das Messer - nož, das Fenster - prozor, die Gabel – viljuška … i mnogi drugi. 
 • Imenice sa sufiksima -ig, -ich, -ling, suglasnik + s:

Der Honig – med, der Teppich – tepih, der Sperling – vrabac, der Fuchs – lisica

Imenice stranog porekla, posebno koje označavaju živa bića sa sledećim sufiksima:

-ant, -är, -at, -ent, -et, -eur, -ör, -ismus, -ist, -loge, -or, -os, -us

Der Funktionär – funkcioner, der Student – student, der Optimismus – optimizam …

Izuzetak:

Das Tempus – napet, das Genus - rod


( Kad se koristi koji određen član u većini slučajeva )

Imenice ženskog roda

Das Femminium ili das weibliche Geschlecht – imenice ženskog roda su:
 • Imenice koje označavaju žensko biće 

Die Frau – gospođa, supruga, die Tochter – kćerka, die Henne – kokoš

Izuzetak:

Das Mädchen – devojka, das Weib - žena, das Fräulein – gospođica
 • Poimenični osnovni brojevi

Die Eins – jedan, die Neun – devetka, die Million - milion

Izuzetak su uglavnom oznake za količinu i jedinice:

Das Hundert - sto, das Tausend – hiljada, der Einer – jedinica, der Zehner - desetica
 • Većina reka u Nemačkoj i neke izvan nje koje se završavaju sufiksima na -a i -e:

Izuzetak:

Der Nil – Nil, der Rhein – Rajna i mnoge druge.

Die Wesser – Vezer, die Elbe – Laba, die Themse – Temza, die Morawa – Morava
 • Nazivi cveća i drveća:

Die Rose – ruža, die Birke – breza, die Tanne – jela

Izuzetak:

der Ahorn – javor
 • Nazivi aviona i brodova: 

Die Jumbo-Jet – Džambo džet,  die Titanik – Titanik
 • Nazivi cigareta:

Die Marlboro – Marlboro
 • Imenice postale od prideva:

Die Schwere – težina
 • Imenice izvedene od glagola sa sufiksom -t

Die Tat – delo, die Fahrt – vožnja
 • Imenice sa sufiksom -e:

Die Lampe – lampa, die Decke – plafon, die Liebe – drag

Izuzetak:

Das Ende - kraj, das Käse - sir , das Auge – oko
 • Imenice sa sufiksima -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung:

Die Bäckerei – pekara, die Freiheit – sloboda, die Möglichkeit - prilika, die Freundschaft - prijateljstvo, die Wohnung – stan
 • Imenice stranog porekla sa sledećim sufiksima:

-ade, -age, -anz, -enz, -ette, -ie, -ik, -tion, -ose, -tät, -ur, -üre

Die Limonade – limunada, die Tablette – tableta, die Qualität – kvalitet …( Određivanje određenog člana kod većeg broja imenica uz zavisnosti od sufiksa ) 


Imenice srednjeg roda

Das Neutrum ili das sächliche Geschlecht – imenice srednjeg roda su:
 • Mlada živa bića: 

Das Kind – dete, das Lamm – jagnje,
 • Imena životinja: 

Das Pferd – konj

Izuzetak:

die Kuh – krava, der Esel – magarac
 • Imena nekih mesta, gradova, većine država i kontinenata:

Das Italien – Italija, das Australien – Australija, das ehemalige Jugoslawien – Bivša Jugoslavija

Izuzetaka ima mnogo:

Die Niederlande – Holandija, der Irak – Irak …
 • Nazivi metala:

Das Gold – zlato, das Eisen - gvožđe

Izuzetak:

die Bronze – bronza, der Sthal – čelik
 • Hemiski elementi:

Das Kalium – kalijum, das Chlor – hlor, das Brom – brom, das Radium – radijum

Izuzetak:

Der Schwefel - sumpor, der Phosphor - fosfor
 • Nazivi slova, fizičkih jedinica, nota, boja i jezika:

Das M – m, das Watt - vat , das Fis - fis, das Blau - plava , das Serbish – srpski jezik 
 • Poimenični infinitivi:

Das Spielen – igranje, das Lachen – smejanje, das Schwimmen – plivanje, das Essen - hrana
 • Poimenični pridevi:

Das Grün – zeleno, das Neue – novo
 • Deminutivi, umanjenice sa sufiksima -chen, -lein

Das Mädchen – devojčica , das Büchlein - brošura
 • Zbirne imenice koje počinju prefiksom -ge:

Das Gemüse - povrće, das Gebirge – planina …
 • Imenice sa sufiksima -nis, -sal, -tum:

Das Zeugnis - svedočenje, das Schicksal - sudbina, das Eigentum – imovina …

Izuzetak:

Der Reichtum - bogatstvo, der Irrtum – greška …
 • Poimenični razlomci:

Das Drittel - trećina , das Viertel – četvrtina

Izuzetak:

Die Hälfte – polovina
 • Oznake za količinu:

Das Hundert - stotina, das Tausend - hiljada, das Dutzend - desetak
 • Nazivi hotela, kafića i bioskopa:

Das Hilton – Hilton, das Petica – petica, das Cinema – Cinema
 • Nazivi sredstava za higijenu i deterdženata:

Das Nivea – Nivea, das Ariel – Ariel
 • Imenice stranog porekla sa sledećim sufiksima:
-ar, -at, -ett, -il, -ing, -ma, -ment, -o, um:

Das Vokabular - rečnik, das Drama  drama, das Radio – radio …

Izuzetak: 

der Konsum – potrošnja …


( Mnoga gramatička pravila se uče vremenom )


Obratite samo pažnju da u nemačkom jeziku neke imenice se koriste samo u jednini:

Das Obst – voće, der Zucker – šećer, das Mehl - brašno

dok se neke imenice koriste samo u množini:

die Leute – ljudi, die Eltern – roditelji, die Hosenträger – namernice

Takve imenice ćete ređe susrećati prilikom učenja promena imenica jer promena istih će biti delimična i u takvim prilikama se one ređe spominju. Dok sa druge strane; na primer sve imenice koje se koriste samo u množini; za njih nećete morati znati promenu kroz padeže u jednini jer nemaju jedninu. Pogledajte sad još jedno interesantno pravilo koje se odnosi na imenice.

Homonimi

Pored podela na rod imenica, obavezno trebate obratiti pažnju na Homonymia – homonime. To su reči istog oblika ali različitog roda i zbog toga imaju i drugačije značenje. Ove reči i razlike treba da znate napamet; zato ovim imenicama jednostavno dajte više važnosti nego drugim rečima dok zahvaljujući očiglednoj različitosti u prevodu, lakše ćete pamtiti iste:

Der Band – svezak, das Band – traka
Der Bauer – seljak, das Bauer – kavez za ptice
Der Bund – savez, das Bund – svežanj
Der Erbe – naslednik, das Erbe – nasleđe
Der Gehalt – sadržaj, das Gehalt – plata
Der Hut – šešir, die Hut - zaštita
Der Kiefer – vilica, die Kiefer – bor
Der Kunde – kupac, die Kunde - vest
Der Leiter – rukovodilac, die Leiter – merdevine
Der Messer – merač, das Messer – nož
Der Militär – vojno lice, das Militär – vojska
Der See – jezero, die See – more
Die Steuer – porez, das Steuer – volan
Der Tau – rosa, das Tau – konopac
Der Tor – budala, das Tor – gol, kapija
Der Verdienst – zarada, das Verdienst - zasluga
Der Weise – mudrac, die Weise – običaj, način

Izuzeci od navedenih imenica su imenice koje imaju dva člana. Da dobro ste pročitali; postoje imenice koje imaju dva člana i samim stim bez obzira koji član koriste, imaju isto značenje. Ovo su neke od njih:

Der, das Barometer – barometar
Der, das Liter - litar
Der, das Thermometer – toplomer
Der, das Meter - metar
Die, das Versäumnispropušteno vreme

Kao što vidite gramatička pravila nemačkog postaju sve brojnija, ali nemojte sebi dozvoliti da vas to obeshrabri, nego pokušajte bar delimično da upamtite gde šta stoji. To se radi igranjem i vežbanjem. Ukoliko ste programer ili jednostavno umete da programirate, vi možete sebi napraviti par klasa koji će da prepoznaju koja imenica ima koji član i čak od toga možete napraviti igricu. Dok isto tako ukoliko niste programer, možete napraviti sebi kartice od papira ili kartona sa imenicama koje možete smeštati u određene kutice. Bitno je da se igrate sa nemačkim imenicama i da tako kroz igru i vlastitu kreativnost savladate što više gramatičkih pravila. Nemojte se ustručavati da se vratite na ovaj isti post ili neki prethodni kad god vam zatrebaju gramatička pravila nemačkog jezika. Što više ponavljajte sve što ste pročitali vi ćete ponavljanjem više jačati pamćenje istog.         
No comments:

Post a Comment