Sunday, May 20, 2018

Određeni i neodređeni članovi u Nemačkom jeziku, otkrijte kako se koriste u praksi

Ukoliko spadate u one ljude koje uglavnom poznaju srpsku gramatiku; prva stvar oko određenih i neodređenih članova je da oni ne postoje u srpskoj gramatici. Međutim, u nemačkom i u engleskom jeziku itekako postoje i neophodno je da dobro obratite pažnju na članove u nemačkom jeziku  jer se oni konstantno upotrebljavaju. Da stvar bude još kompleksnija; u nemačkom jeziku se određeni i neodređeni članovi menjaju prema padežima. I pre nego što počnete da učite imenice na nemačkom jeziku, vi treba da znate članove i njihovu promenu prema svakom padežu. To nije jednostavno kao u engleskom jeziku jer se u nemačkom jeziku članovi menjanjem po padežima poprimaju drugačiji oblik; ali olakšavajuća okolnost je ta da se članovi uče i ponavljaju uz svaku imenicu dok vam ne pređe u naviku da iste automatski izgovarate pravilno. Učenje određenih i neodređenih članova i imenica u nemačkom jeziku najbolje je učiti isto kako to nemci uče. Postepeno, učite imenicu zajedno sa članom i oblikom množine, zatim i izmenu prema padežima za istu reč. Jednostavno svakoj imenici dajete veliku važnost i pored značenja iste na srpskom jeziku pogledajte sve oblike te imenice. Ali prvo pogledajmo gramatička pravila kada, kako i po kom šablonu se menjaju određeni i neodređeni članovi.


( Određeni članovi u nemačkom jeziku; muški, ženski i srednji rod u nominativu )

Član, na nemačkom jeziku der Artikel; može biti određen; der bestimmte Artikel; i neodređen; der unbestimmte Artikel. Određen član kao što mu i sam naziv kaže; se upotrebljava kad se govori o poznatom; određenom licu, određenoj stvari ili određenom pojmu. Kad ste jednom u nekoj rečenici upotrebili imenicu, ona postaje određena. Npr: 

Dort siehst du das Auto. – Tamo vidite taj auto.

Određen članovi u nemačkom jeziku su:

Maskulinium - muški rod –  der - der Mensch - čovek
Femininum - ženski rod –  die - die Frau - žena
Neutrum - srednji rod – das - das Kind - dete
Plural - množina za sva tri roda – die - die Leute - ljudi

Imajte u vidu da muški, ženski i srednji rod u nemačkom jeziku nisu uvek isti kao u srpskom jeziku. Da bi smo sada menjali članove prema padežima, neophodno je da se malo prisetimo padeža na srpskom jeziku i da u svako doba dana i noći znamo koji padež na koje pitanje odgovara. Za utehu, nemački jezik za razliku od srpskog ima samo 4 padeža, ali to ne znači da ih je lakše naučiti. 

Padeži u nemačkom jeziku


Padeži, u jednini na nemačkom jeziku der Kasus ili der Fall; u množini die Kasus ili die Fall; su:

Nominativ - Werfall – Nominativ – Wer, Was? – Ko? Što?
Genitiv – Wesfall – Genitiv – Wessen? – Čiji?
Dativ – Wemfall – Dativ – Wem? – Kome?
Akkusativ – Wenfall – Akuzativ – Wer, Was? – Koga, Čega?  

Kao što vidite nominativ odgovara na pitanje ko ili što, tačnije ko je subjekat. Genitiv odgovara na pitanje čiji, dativ na pitanje kome i akuzativ koga ili čega. Međutim u nemačkom jeziku postoje i predlozi i posebna grupa glagola koji zahteva određeni padež. Za početak da se nebi totalno izgubili, biće dovoljno i da ovo navedeno upamtite. Sad kad ste se delimično upoznali sa padežima, možemo se vratiti na određeni član.

Promena određenog člana prema padežima

Određene članove prema padežima delimo i na muški, ženski, srednji rod i na množinu koja je uvek ista za sva tri roda. To izgleda ovako:

Nominativ – derdiedasdie
Genitiv – desderdesder
Dativ – demderdem den
Akkusativ – dendiedasdie

Međutim genitiv pored promene člana dodaje i nastavak -es imenici muškog roda u jednini, dok u množini se dodaje nastavak -n dativu; pa to izgleda ovako za imenice čovek, žena i dete. Obratite pažnju da se imenice u množini u ovim slučajevima drugačije pišu nego jednina istih.

Jednina:

Nominativ – der Manndie Fraudas Kind
Genitiv – des Mannesder Fraudes Kindes 
Dativ – dem Mannder Frau dem Kind
Akkusativ – den Manndie Fraudas Kind

Množina:

Nominativ – die Männer die Frauen die Kinder
Genitiv – der Männer der Frauen der Kinder
Dativ – den Männernden Frauen den Kindern
Akkusativ – die Männer die Frauen die Kinder

Ovo je isto kao da ste pisali:

Jednina:

Nominativ – ko, šta? - muškarac, žena, dete
Genitiv – čiji? – muškarčev, ženin, detetov
Dativ – kome? – muškarcu, ženi, detetu
Akuzativ – koga, čega? – muškarca, ženu, dete

Množina:

Nominativ – ko, šta? - muškarci, žene, deca
Genitiv – čiji? – muškarčeve, ženine, dečije
Dativ – kome? – muškarcima, ženama, deci
Akuzativ – koga, čega? – muškarce, žene, decu

Kad znate kako se menja određeni član prema padežima, onda možete pisati rečenice poput sledećih:

Das Kind ist nett. – To dete je ljubazno.
Dort ist das Auto des Mannes. – Tamo je auto od tog čoveka.
Er gibt der Frau Geld. – On daje toj ženi novac.
  
Tek ste počeli da učite nemački jezik i odmah ste naleteli na gomilu pravila. Učenje gramatike nemačkog jezika najbolje da shvatite kao igru reči gde postoje stroga pravila i najbolje je da odmah na početku dok ne naučite jednu stvar; da ne prelazite na drugu. Sad na početku će vam stvari koliko toliko biti jasne kako se nešto pravilno gramatički gradi, međutim sve što više budemo učili više pravila; stvari će postajati kompleksnije jer će te pravila nadograđivati na druga pravila i vi će te imati utisak kad god želite da kažete nešto jednostavno na nemačkom jeziku, vi prvo trebate da rešite neku zapetljanu formulu da bi ste to što želite izgovorili pravilno. Vremenom će vam te nevidljive formule postati toliko jednostavne da će te ih automatski rešavati još dok govorite nemački jezik. Sad je bitno da obratite što više pažnju iz svih uglova; kako se menjaju određeni članovi prema padežima. Pronađite šta je to isto, a šta se menja. Na primer, ako pogledate kako smo menjali množinu određenog člana, samo dativ ima pored promene člana i nastavak na imenicu -n. Ili obratite pažnju na genitiv jednine. U genitivu jednine određenog člana gde imate određen član u obliku des vi dodajete imenici nastavak -es. Znači takvim učenjem i sitnim zapažanjima vi možete učvrstiti vaše znanje. Npr. ako trebate menjati bilo koji određeni član ženskog roda u jednini, vi ne morate dodavati nikakve nastavke.  


( Promena određenog člana prema padežima u nemačkom jeziku )

Nemačka gramatika ima stroga pravila, ali ono što će vas najviše terati na konstantno ispitivanje da li je nešto pravilno napisano i pored znanja pravila gramatike jeste mnoštvo izuzetaka. Određeni član osim kad nam je nešto određeno ima i druga pravila kada se upotrebljava. Npr. ako ispred imenice stoji neki atribut, onda određeni član dođe ispred tog atributa.

Die fremde Frau – nepoznata žena

Kod naziva reka, planina, mora, jezera, planeta, ali ponekad i kod nekih država i naziva ulica:

Die Donau, die Alpen, die Adria, Der Ammersee, der Mars, die USA, Die Bernauer Straße,

Sa apstraktnim ili misaonim imenicama:

Die Natur – priroda

Kod superlativa:

Der beste Boxer der Weltnajbolji bokser na svetu

Kod pisanja rednih brojeva i datuma:

Der erste Tag des Monats – prvog dana u mesecu
Der 1. Mai Tag der Arbeit. – Prvi maj praznik rada

Kod naziva institucija:

Die Deutsche Bundesbank – Nemačka Savezna banka

Kod nekih zanimanja, profesije i titula:

Ich bin der Bürgermeister von Berlin. – Ja sam gradonačelnik Berlina.

Kod pisanja mera:

Das kostet 10 Euro das Kilo. – Kilogram košta 10 evra.

Kod naziva nekih novina:

Die Tageszeitung

I u mnogim drugim slučajevima usred izuzetaka. Tako da se ne nađete zbunjeni kada na aerodromu naletite na dnevne novine Neues Deutschland koje nemaju određen član. Često će vam se dešavati u nemačkom jeziku da imate utisak da neke imenice ne poštuju pravila; tačnije oni su izuzeci ali ih ima zaista mnogo. Većinu stvari jednostavno morate pamtiti sa svakom imenicom, da bi ste sebi olakšali učenje. Za sada naučite napamet promenu određenih članova i njihove pravilne pozicije i kad se dodaju nastavci. To morate znati u svako doba dana i noći. Pokušajte sami bez gledanja nacrtati tabelu određenih članova i promeniti imenice prema padežima. Meni je trebalo samo dva dana; tačnije drugi dan samo nisam bio siguran da li sam gde pogrešio; ali sada zaista znam. Ove promene je lako naučiti spram svega što vas čeka. Kad ste to savladali lako vam je preći na neodređeni član i njihovu promenu kroz padeže jer su slične.

Promena neodređenog člana prema padežima

Neodređene članove prema padežima delimo i na muški, ženski, srednji rod dok ne postoji neodređeni član za množinu. Nema ni logike da postoji, pa ta podela izgleda ovako:

Nominativ – eineine ein
Genitiv – eines einereines
Dativ – einemeiner einem
Akkusativ – eineneineein

Ako vam je lakše, trebate pamtiti samo nastavke koji su isti kao u određenom članu, osim što neodređeni član nema oblik množine:

Nominativ – * – * – *
Genitiv – esres
Dativ – emrem
Akkusativ – en – * – *

Kad dodamo i imenice uz promenu neodređenog člana kroz padeže, stvari će vam biti jasnije:

Nominativ – ein Manneine Frauein Kind
Genitiv – eines Manneseiner Fraueines Kindes 
Dativ – einem Manneiner Frau einem Kind
Akkusativ – einen Mann eine Frauein Kind

Ovo je isto kao da ste pisali:

Nominativ – ko, šta? – jedan muškarac, jedna žena, jedno dete
Genitiv – čiji? – jednog muškarca, jedne žene, jednog deteta
Dativ – kome? – jednom muškarcu, jednoj ženi, jednom detetu
Akuzativ – koga, čega? – jednog muškarca, jednu ženu, jedno dete

Neodređeni član se uglavnom upotrebljava uz imenicu kada se ta imenica upotrebljava prvi put, ili kada  nešto nije određeno i jasno:

Ein Mann ist hier. – Jedan čovek je ovde.
Der Mann hilft einer Frau. – Taj čovek pomaže jednoj ženi.


( Sličnost nastavaka određenog i neodređenog člana u nemačkom jeziku )

Kad jedna imenica predstavlja celu vrstu:

Ein Hund ist ein gutes Haustier. – Pas je dobar kućni ljubimac.

Kad jedna karakteristika poput zanimanja predstavlja sve ljude istog zanimanja:

Was machen ein Programmierer? – Šta programira programer?

Kad se ne upotrebljava određeni ili neodređeni član?

Određeni i neodređen član se ne upotrebljava pre svega u mnogim izuzecima. Zato najčešće izuzetke učimo napamet ili ih pamtimo poređenjem sa imenicama koje imaju određen ili neodređen član. Ali krenimo redom.


( Većina pravila u nemačkom jeziku ima izuzetke )

Član se izostavlja kod imena ljudi, životinja i lica:

Manuel reist nach Deutschland. – Manuel putuje u Nemačku.

Kod naziva država koji nisu izuzeci, ali i kontinenata i gradova:

Deutsch ist ein großes Land. – Nemačka je jedna velika zemlja.

Ako imenica označava nacionalnost:

Ich bin Deutscher. – Ja sam Nemac.

Kada na nemačkom koristite veznik als koji znači kao:

Er lehrte als Professor. – On predaje kao profesor.

Neodređen član nema množinu, znači kada koristite neodređenu imenicu u množini:

Busse kommen zum Busbahnhof. – Autobusi dolaze na autobusku stanicu.

Naravno, postoji još mnogo situacija kada se koristi i kada se ne koriste određeni i neodređeni članovi i to ćete vremenom, učenjem i praksom usvajati. Ja dok sam ispisao ovaj post ja sam već naučio napamet promene i određenih i neodređenih članova prema padežima. Jednostavno polako, ovaj post je pisan danima. Dok i vi ne naučite napamet promenu određenog i neodređenog člana za sve padeže nemojte prelaziti na sledeći post iz nemačkog jezika. Od sledeće lekcije gde ćemo se više baviti imenicama; budite spremni da jednostavno učite članove zajedno sa imenicom napamet i da proveravate i vežbate svaku njihovu promenu kroz sve padeže dok vam ne pređe u naviku da sa svakom imenicom znate i njen član. Sve što budemo učili na nemačkom zahtevaće od vas da usporite, dosta učenja, preciznosti i truda. Želim vam sve najbolje jer znam da ćete korak po korak savladati, naučiti i znati celu gramatiku nemačkog jezika.   

2 comments:

  1. Poštovanje, napisali ste prevod reči 'was' kao 'što' kada ste govorili o pitanjima na koja odgovara nominativ. Pretpostavljam da to tako zvuči u hrvatskom jeziku, ali ostatak teksta je pisan na srpskom pa sam se malo zbunila.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Blog je podešen na hrvatski, inače sve bi bilo na ćirilici. Inače je sve na srpskom jeziku. Treba šta a ne što. Hvala u svakom slučaju, prepravljeno!

      Delete