Wednesday, March 11, 2020

Otkrijte potencijal engleskih prideva, moć opisnih reči

Adjectives - pridevi su reči koje opisuju imenicu, zamenicu ili objekat; koji često stoje ispred imenice, zamenice ili objekta iako mogu stojati i na kraju rečenice. Za prideve ne kažemo da stoje samostalno u rečenici bez obzira gde stoje u rečenici jer se uvek odnose ili na imenicu ili na zamenicu ili na objekat. Obratite samo pažnju da u Engleskom jeziku nije korektno da imate tri ili više prideva uz jednu imenicu, zamenicu ili objekat kao što mi to imamo običaj tako da nadovezujemo u Srpskom jeziku. Za razliku od Srpskog jezika a tek Nemačkog jezika, niste ni svesni koliko imate sreće jer pridevi u Engleskom jeziku nemaju promene ni prema broju, rodu niti prema padežu. Pogledajte samo Pridevi i deklinacija prideva u Nemačkom jeziku; pa to je noćna mora. Ili da vam još jednostavnije pojasnim. Na primer:

·         The car is blue. – Auto je plavo.

Svejedno, da li je auto plavo, nebo, more ili vanzemaljci; bez obzira gde stoji pridev u rečenici; on je nepromenjiv. To znači vi naučite samo jednom da blue – znači plavo, ali i plav i plavi i plava itd… Znači u Engleskom jeziku blue je blue i tačka. Zato ljudi vole Engleski jezik i zato se on tako lako uči jer toliko pojednostavi stvari. Pridevi u Engleskom jeziku imaju svoje neke podele i te podele se skoro nikad ne uče sve odjednom kao što je to sve ovde stavljeno skraćeno na jedan post; ali mi smo pametni ljudi i kad nam nešto treba volimo da je sve na jednom mestu. Skoro sve škole koje drže kurseve Engleskog jezika; ne mogu da ih imenujem dok ne plate reklamu tj. svoj tekst; kažu da se pridevi dele na 9 osnovnih podela, iako to može da varira od literature po kojoj učite Engleski jezik.


( Pridevi se dele na 9 osnovnih podela u Engleskom jeziku )

Međutim, najbolje je da ih sve nabrojimo:

1.       Determiner – pridevi kao članovi i kao sve nedefinisane odrednice … a - jedan, my - moj, many - mnogo … itd.
2.       Opinion – pridevi koji formiraju određeno mišljenje … cheap - jeftin, beautiful, fast – brz … itd.
3.       Size – pridevi koji predstavljaju veličinu … big – velik, fat – debeo, small – mali … itd.
4.       Shape – pridjevi koji određuju oblik … circle – krug, deep – dubok, square – kvadrat … itd.
5.       Age – pridevi koji određuju starosno doba i vremena … a day – dan, 5 years – 5 godina, young – mlad … itd.
6.       Color – pridevi koji određuju boju … blue – plav, red – crven, yellow – žut … itd.
7.       Origin – pridevi koji određuju poreklo i geografsku pripadnost – American – Amerikanac, Serb – Srbin, German – Nemac … itd.
8.       Material – pridevi koji određuju materijal i sastav … cotton – pamuk, paper – papir, wood – drvo … itd.
9.       Purpose/Qualifier – pridevi koji određuju svrhu i namenu … computer table - kompjuterski sto, sleeping bag – spavaća vreća

Pridevi mogu da se dele i na završetke -ed i -ing. Završeci na -ed uglavnom predstavljaju prideve koji opisuju kako se ljudi osećaju dok završeci na -ing opisuju stvari i situacije.

·         She is suprised. – Ona je iznenađena.
·         The weather is confusing. – Vreme je konfuzno.

Što se tiče Possesive adjectives – prisvojni pridevi-a; koji se uglavnom spominju kod zamenica; pogledajte prethodni post ovde.

Poređenje prideva


Comparision of adjectives – poređenje prideva se u Engleskom jeziku vrši na dva načina:

·         dodavanjem pozitivu nastavak -er za komparativ i nastavak -est za superlativ.
·         stavljanje priloga more ispred pozitiva za komparativ i priloga most za superlativ.

Obratite pažnju da superlativ uvek počinje određenim članom the.

Positive                 Comparative             Superlative     

big – velik              bigger – veći             the biggest – najveći
fast – brz               faster – brži               the fastest – najbrži
happy – srećan     hapier – srećniji        the happiest – najsrećniji  
strong – jak           stronger – jači           the strongest – najjači
tall - visok             taller – veći                the tallest – najveći

Ukoliko pogledate prethodne prideve možete uočiti neke od sledećih pravila.

·         Pridevi koji se završavaju na -e dobijaju nastavak -r i -st.
·         Pridevi koji se završavaju na -y ispred koga se nalazi suglasnik menjaju -y u -ie ispred -r i -st.
·         Pridevi koji se završavaju samo jednim suglasnikom ispred kojeg se nalazi kratak samoglasnik, udvajaju krajnji suglasnik ispred -er i -est.

Što se tiče poređenja u komparativu sa more i superlativu sa most; to je nešto što je dodato u Engleskom jeziku. To nemate čak ni u Nemačkom jeziku. Postoje određeni pridevi koji prave komparaciju na ovakav način. Ponekad je lakše samo dodati more ili most ispred prideva nego mu dodavati nastavke, dok ponekad nije. Vi morate tačno znati koji pridevi grade komparaciju sa more i most a kojima se dodaju nastavci -er i -est. A koji mogu da se kompariraju na oba načina. Za to je potrebno vreme i to se samo vremenom sve nauči napamet i pamti kada koristite Engleski jezik. Pogledajte sledeće prideve:

Positive                                Comparative                                        Superlative     

beautiful – lep                     more beautiful – lepši                        the most beautiful – najlepši         expensive – skup                 more expensive – skuplji                   the most expensive – najskuplji
generous – darežljiv           more generous – darežljiviji              the most generous – najdarežljiviji
intelligent – inteligentan    more intelligent – inteligentniji         the most intelligent – najinteligentniji
patient – strpljiv                 more patient – strpljiviji                   the most patient – najstrpljiviji

Ali kao što smo već naveli, postoje pridevi koji mogu da se kompariraju na oba načina.

Positive                            Comparative                                                Superlative     

common – običan           commoner/ more common – običniji    commonest/ the most common – najobičniji                  
pleasant – prijatan         pleasanter/ more pleasant – prijatniji  the pleasantest/ the most pleasant – najprijatniji
precise – precizan          preciser/ more precise – precizniji        the precisest/ the most precise - najprecizniji
profound – dubok          profounder/ more profound – dublji    the profoundest / the most profound - najdublji
severe – žestok              severer/ more severe – žešći                   the severest/ the most severe - najžešći

I što je najvažnije da znate, postoje nepravilni pridevi koje morate znati napamet.

Positive                            Comparative                                      Superlative     

good – dobar                     better – bolji                                     the best – najbolji
little – mali                        less – manji                                       the least – najmanji
bad – loš                            worse – lošiji                                     the worst – najlošiji
ill – bolestan                      worse – bolesniji                               the worst – najbolesniji
much – mnogo                  more – više                                        the most – najviše
many – mnogo                  many – više                                        the most - najviše

Ne to nisu svi nepravilni pridevi koji postoje, kao ni ostale navedene kratke liste prideva. One samo sadrže jedan deo prideva.

Šta je Pozitiv?

Positive – pozitiv koristimo kada se poredimo sa nekim ko je isti kao mi.

·         I am as polite as you. – Ja sam učtiv kao ti.
·         She is not as polite as I am. – Ona nije učtiva kao ja.

Kao što možete videti u prethodnom primeru; u Engleskom jeziku bez obzira da li je poređenje sa nekim istim kao što smo mi pozitivno ili negativno; uvek koristimo sledeću konstrukciju koju morate upamtiti.

AS + Pridev + AS

Šta je Komparativ?

Comparative – komparativ koristimo kada se poredimo sa nekim ko je drugačiji nego mi.

·         She is bigger than her brother. – Ona je veća nego njen brat.
·         She is no older than her sister. – Ona nije starija od njene sestre.

Kao što možete videti u prethodnom primeru; u Engleskom jeziku bez obzira da li je poređenje sa nekim drugačijim kao što smo mi pozitivno ili negativno; uvek koristimo THAN – nego.
Obratite pažnju da than – nego ne mešate sa then – onda, što ja na primer često radim pa ispravljam samog sebe.

Šta je Superlativ?

Superlative – superlativ koristimo kada hoćemo da poredimo jednu osobu sa svim ostalim. To često zvuči kao da nešto tvrdimo nego da poredimo jer druge osobe i ne spominjemo. Ipak superlativ je u svakom jeziku treći stupanj poređenja prideva.

·         I am the best programmer. – Ja sam najbolji programer.
·         This is not the happiest day of her life. – Ovo nije njen najsrećniji dan u njenom životu.No comments:

Post a Comment